Det sker:

Skydning for alle hver mandag kl. 18:00

Skydning for seniorer hver torsdag kl. 19:00. 

Opstart pistolskydning torsdag 26/10 kl. 20:00

 


Nyheder:

  • Find os på facebook
     
  • Betaling med Mobilepay er nu muligt
 

Vedtægter

 

§ 1
Foreningens navn er Gadbjerg skytteforening. Stiftet 20. februar 1868.

§ 2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3
Foreningen er tilsluttet DGI-skydning, Sydøstjylland og dermed undergivet landdelsforeningens vedtægter.

§ 4
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen afgår med henholdsvis 2 og 3 hvert andet år.
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer.

§ 6
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 7
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelse.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt ved annoncering på hjemmesiden gadbjerg.dk og på foreningens Facebook-side med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer under 16 år, har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning.
3. Fremlæggelse af der reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af : a. bestyrelsesmedlemmer
     b. suppleanter
     c. revisorer
7. Eventuelt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
       10 A Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær inden 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 11
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 14
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§ 15
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest d. 20. januar giver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 16
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (se indkaldelse § 10).
2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af landdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
3. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Gadbjerg .

§ 17
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen forpligtet til at give orientering til politiet eller tilbagekalde våbenpåtegningen over for medlemmer, der efter bestyrelsens skøn ikke længere opfylder betingelserne for at have våbenpåtegning.


Således vedtaget 11. marts 2013:

Formand:  Anja V. Pedersen
Næstformand: John Madsen
Kasserer: Martin Larsen
Bestyrelsesmedlem: Aksel R. Møller
Bestyrelsesmedlem: Palle Kjær Laursen

 


>